Aktualne akty prawne w zakresie zamówień publicznych

Znajdą tu Państwo wybrane aktualne akty prawne, których lektura pomoże w przygotowaniu i złożeniu właściwej oferty.

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

Przepisy wykonawcze:

 1. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 2. Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 3. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 4. Inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych

 5. Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

 6. Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 7. Zakres informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

 8. Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 9. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbior

 10. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wzory protokołów.rar

Dyrektywy:

 1. Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych

 2. Dyrektywa w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Pozostałe przepisy powiązane:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny

 2. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

 4. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi

 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

 6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów