Świadczenia zdrowotne odpłatne

Zasady pobierania odpłatności za świadczenia zdrowotne oraz inne usługi płatne wykonywane w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.

W Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o  z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązują ceny zgodne z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz Zarządzeniami Nr 39/2013/DE oraz Nr. 20/2013/DE Dyrektora Przedsiębiorstw Spółki.

Pacjent ma możliwość dokonania opłaty za udzielone świadczenia i wykonanie usługi w formie:

 • gotówkowej
 • bezgotówkowej - kartą lub przelewem bankowym.

Płatności w formie gotówkowej można dokonać w dniu udzielenia świadczenia lub z wyprzedzeniem w wyznaczonych punktach:

 1. W kasie Głównej Szpitala (bud. nr 2), która jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 07.15 - 14.15 (w wyznaczonym czasie kasa przyjmuje wszystkie wpłaty za wyjątkiem opłat za wjazdy jednorazowe oraz świadczenia wykonywane w Przychodni Specjalistycznej).
   
 2. W Izbie Przyjęć Szpitala (bud. nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 14.15 - 7.15, w soboty i niedziele całodobowo (w wyznaczonym czasie Izba Przyjęć przyjmuje wszystkie płatności z wyjątkiem opłat za wjazdy jednorazowe).
   
 3. W rejestracji Przychodni Specjalistycznej (bud. nr 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 - 18.30 (w wyznaczonych godzinach Rejestracja przyjmuje wpłaty za świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej), ponadto w godzinach od 14.15 do 18.30 przyjmowane są również wpłaty za dokumentację medyczną).
   
 4. Przy bramie wjazdowej całodobowo (dotyczy opłat jednorazowych za wjazdy na teren Szpitala).
   

Płatności bezgotówkowej - przelew bankowy należy dokonać na conajmniej dwa dni robocze przed terminem wykonania świadczenia na wskazane konto bankowe o numerze:

ALIOR BANK  942490 0005 00004530 1616 6932

Podczas realizacji świadczenia pacjent powinien posiadać przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty w celu weryfikacji przez pracownika Szpitala prawa do korzystania z oferowanych usług.

Wyjątek stanowi:  

 • odpłatność za pobyt opiekuna przy dziecku, którą należy uregulować gotówką w dniu wypisu ze Szpitala lub za zgodą Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych gotówką lub przelewem bankowym w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wypisu,
   
 • końcowe rozliczenie zabiegów wykonywanych w Oddziale Leczenia Jednego Dnia (dotyczy koniecności opłacenia dodatkowych dni hospitalizacji, kosztów znieczulenia i kosztów badań niezbędnych do wykonania świadczenia).

Każda wpłata gotówkowa za świadczenia lub usługi wykonane w Szpitalu powinna być udokumentowana wydaniem pacjentowi paragonu fiskalnego. W przypadku nie wydania przez pracownika pobierającego opłatę paragonu fiskalnego fakt ten należy bezwłocznie zgłosić w Biurze Zarządu lub bezpośrednio do Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych.

W przypadku płatności na konto bankowe po wykonaniu świadczenia (odpłatnośc za pobyt lub rozliczenie świadczeń zabiegowych) pacjent otrzymuje fakturę VAT ze wskazanym terminem płatności oraz numerem rachunku bankowego na jaki nalezy wpłacić należność.

We wszystkich pozostałych przypadkach faktura wystawiana jest na żądanie pacjenta po przedstawieniu paragonu fisklanego potwierdzającego dokonanie wpłaty nie później niż w terminie 3-ch miesięcy od daty świadczenia. 

Cennik

Opłata za całodobowy pobyt rodzica przy dziecku

Oddział Leczenia Jednego Dnia - zabiegi

RTG

USG

Porady specjalistyczne - Przychodnia

Badania - Przychodnia

Gabinet Psychologa

Izba Przyjęć

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownia Oznaczania Chlorków w Pocie