Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Misja szkoły

Praca pedagogiczna jest podporządkowana planowi leczenia i stanowi z leczeniem integralną całość.

Szkoła Podstawowa nr 10 przy Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.

Szkoła jest placówką specjalną dla dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, gruźlicą i mukowiscydozą przebywających w oddziałach szpitalnych.

Szkoła pełniąc swoją statutową działalność, obejmuje dydaktyką i opieką dzieci od trzeciego do osiemnastego roku życia. Uczniowie objęci są opieką pracowników pedagogicznych szkoły przez wszystkie dni tygodnia.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział szkolny (klasa lub zespół klasowy). Zajęcia lekcyjne odbywają się na poszczególnych oddziałach szpitalnych w klasach łączonych i /lub przy łóżkach uczniów- pacjentów.

Praca z dziećmi jest uzgadniana z lekarzami prowadzącymi i dostosowana do możliwości zdrowotnych dziecka. W szkole realizuje się program placówek macierzystych, do których uczęszczają dzieci oraz nadrabia się zaległości uczniów powstałe w wyniku choroby.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w grupach wychowawczych - są to głównie zajęcia terapeutyczne. Pracę pedagogiczną zespołu pozalekcyjnego organizuje się rano i po południu, w godzinach uzgodnionych z kierownikami jednostek (kierownikami oddziałów i kierownikami opieki pielęgniarskiej).

W sytuacjach trudnych nauczyciele i wychowawcy współpracują z psychologami szpitalnymi, a także prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej.

W trakcie zajęć organizowanych przez szkołę  dzieci uczestniczą w występach teatrów terapeutycznych, konkursach plastycznych, zajęciach warsztatowych oraz programach profilaktycznych organizowanych przez Straż Miejską.

Szkoła przeprowadza sprawdzian szóstoklasisty oraz testy gimnazjalne.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa nr 10 przy Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.

ul. Polanki 119, 80-308 GDAŃSK

tel/fax 58 554-31-55

NIP 584 26 00 571

e-mail: [email protected]

W czasie pobytu w szpitalu dziecka, którego obejmuje obowiązek szkolny, prosimy o dostarczenie: przyborów szkolnych, podręczników oraz ćwiczeń przedmiotowych.