Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie stanowi samodzielną komórkę organizacyjną Szpitala. Celem Zespołu jest realizacja świadczeń medycznych dla dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających wspomagania oddechu przy pomocy respiratora, a niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii - wymagających stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta.

Podstawą do realizacji świadczeń medycznych wykonywanych w ramach działalności Zespołu jest skierowanie od lekarza prowadzącego dziecko w oddziale szpitalnym. Do skierowania należy dołączyć:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
 • kwalifikację lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Opieką mogą być objęte dzieci, które mają:

 • zapewnione odpowiednie warunki domowe,
 • opiekunowie są przeszkoleni w zakresie pielęgnacji dziecka z niewydolnością oddechową, obsługi aparatury medycznej i postępowania w sytuacjach nagłych,
 • wyrażona jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na włączenie dziecka do programu wentylacji domowej,
 • zakończona lub możliwa do wykonania na danym etapie diagnostyka choroby podstawowej.

Do zadań Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie należy:

 • zapewnienie w domu pacjenta opieki pielęgniarskiej,
 • zapewnienie w domu pacjenta opieki lekarskiej, dotyczącej wentylacji mechanicznej płuc,
 • zapewnienie opieki rehabilitacyjnej według zlecenia lekarskiego,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne.

 

Dokumentacja medyczna:

Zespół zobowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia i obowiązującymi przepisami prawa.

W skład Zespołu bezpośrednio opiekującego się pacjentem wchodzą:

 • lekarz specjalista anestezjologi i intensywnej terapii,
 • pielęgniarka,
 • rehabilitant.

W razie potrzeby istnieje możliwość dodatkowych konsultacji lekarzy specjalistów oraz porady psychologicznej.