Deklaracja dostępności

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Deklaracja dostępności Szpitala Dziecięcego Polanki

im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • * niekompletna Dostępność architektoniczna – sukcesywne uzupełnianie treści odnośnie dostępności architektonicznej.
 • * część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego. Zmiany są wprowadzane sukcesywnie dla starszych grafik.
 • * pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które np. są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to aktualizować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Jarzyna.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 58 520 93 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Zarządu Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.
 • Adres: ul. Polanki 119
  80-308 Gdańsk
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 58 520 93 00
 • EPUAP: szpitalpolanki119

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, winda, poręcze
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, instrukcje przeciwpożarowe z rozkładem pomieszczeń
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Instytucja zlokalizowana jest pod adresem: 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119. W  lokalizacji znajduje się 5 budynków.

Do głównycho wejść prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynków jest utwardzony.

Na terenach spółki znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te są zazwyczaj najbliżej głównego wejścia do budynku.

W Budynku głównym - Budynku nr 1 - Windy są dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Windą można wjechać na wszystkie piętra. Pacjenci Poradni Rehabilitacyjnej posiadają osobny dostęp do windy zewnętrznej bezpośrednio prowadzącej do poradni.

W Budynku nr 2 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Administracja, Biuro Zarządu oraz Kasa znajdują się na 1 piętrze, bez windy. Osoby niepełnosprawne mają możliwość kontaktu osobistego z Zarządem Szpitala oraz pracownikami administracji po uprzednim zgłoszeniu się do Rejestracji Przychodni - parter Budynku nr 2.

W Budynku nr 4 - Winda jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością. Windą można wjechać na wszystkie piętra.

W budynku nr 3,5 brak windy.

W budynku nr 1,2,4 znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W lokalizacji nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie zapewniamy wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Na wniosek osoby uprawnionej istnieje możliwość porozumiewania się z tłumaczem języka migowego. Szpital posiada możliwość zapoznania się z prawami pacjenta w alfabecie Braila.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Funkcjonalności strony dla osób ze specjalnymi potrzebami, zastosowane ułatwienia

 • Powiększ tekst
 • Pomniejsz tekst
 • Wysoki kontrast
 • Czytelna czcionka
 • W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych
 • Serwis zapewnia obsługę zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki
 • Dla osób z trudnością ruchową serwis posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB, nawigacja za pomocą klawisza TAB i strzałek kierunkowych, a także nawigacja za pomocą klawiszy strzałek kierunkowych i klawisza ENTER
 • Serwis posiada wyszukiwarkę treści na stronie
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki, czy przyciski) mają wyraźne oznaczenie (podkreślenie, a w wersji wysokiego kontrastu posiadają kolor żółty)  

Inne informacje i oświadczenia

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp.z o.o. wyraża chęć osiągnięcia całkowitej zgodności z ustawą. Zmiany na stronie internetowej oraz w siedzibie wprowadzane będą sukcesywnie uwzględniając możliwości organizacyjne podmiotu.