Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie

Gdańsk, dnia 04.06.2024 r.

 

SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI

IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SP. Z O.O.

ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie:

  1. OPIEKI LEKARSKIEJ
  2. OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
  3. REHABILITACJI

wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,  można zapoznać się w Dziale Zarządzania, Marketingu i Promocji (budynek nr 2 administracji szpitala – pok. 44,  w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 520 93 60), na stronie internetowej www.szpitalpolanki.pl w zakładce /konkursy/ oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.

Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” (Załącznik do SWKO) na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 14.06.2024 r. do godziny 10:00  w Biurze Zarządu Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o. – pok. 49, budynek nr 2 administracji szpitala lub przesłać pocztą do dnia 14.06.2024 r. do godziny 10:00 (obowiązuje data i godzina dostarczenia przesyłki do Biura Zarządu).

Otwarcie ofert na w/w zakresy w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 14.06.2024 r. o godzinie 10:15 w Dziale Personalnym (pok. 41, budynek nr 2 administracji szpitala) Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.06.2024 r. poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o., umieszczenie informacji na stronie internetowej www.szpitalpolanki.pl/konkursy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o. w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert oraz  zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej www.szpitalpolanki.pl stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

Data publikacji: 
2024-06-04
Termin składania ofert: 
piątek, 14 Czerwiec, 2024
Termin rozstrzygnięcia: 
wtorek, 25 Czerwiec, 2024