Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Usługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
załącznik nr 1 Instrukcja dla Wykonawców.pdf
załącznik nr 2 Szegółowy przedmiot zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia- formularz.doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - umowa.pfd_.pdf
Załącznik nr 5 do ogłoszenia - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz usług.doc
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf
wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o wynikach postępowania.pdf
29.11.2017
Dostawa wyrobów jednorazowego użytku
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Załącznik nr 7 SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy.xls
Załącznik nr 8 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Zmiana treści specyfikacji.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ2.pdf
2018-01-08
Dostawa leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych i środków do dezynfekcji
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
2017-12-08
Usługi pielęgniarskie
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-wykaz osób.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
informacja z otwarcia ofert.doc
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2017-11-07
Usługi pielęgniarskie
SIWZ.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.odt
Załącznik nr 3 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-wykaz osób.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
informacja z otwarcia ofert.pdf
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf
2017-10-23
Dostawa wyrobów jednorazowego uzytku
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularze asortymentowo - cenowe
Odpowiedzi na pytania. Strona 1
Odpowiedzi na pytania. Strona 2
Odpowiedzi na pytania. Strona 3
Odpowiedzi na pytania. Strona 4
Odpowiedzi na pytania. Strona 5
Odpowiedzi na pytania. Strona 6
Odpowiedzi na pytania. 25.09.2017
odpowiedzi na pytania3.pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ_-pakiet 3, 16, 20 i 20a.xls
odpowiedź na pytania4.pdf
sprostowanie wyjaśnień treści specyfikacji4.pdf
Wyjaśnienia treści specyfikacji5.pdf
Zmiana treści specyfikacji.pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ_0-nowy.xls
Informacja z otwarcia ofert.pdf
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf
2017-09-19
Dostawa leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych i środków do dezynfekcji
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularze asortymentowo - cenowe
Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna
Załączniki nr 1, 3, 5, 6, 8 i 9 do SIWZ - wersja edytowalna
Zmiana treści SIWZ z dnia 28.07.2017 r.
Odpowiedzi (2017-08-07 pakiety)
Odpowiedzi (2017-08-11 pakiety)
Odpowiedzi (2017-08-14 umowa)
Odpowiedzi (2017-08-24)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja z 2017-08-28)
Załącznik nr 1, 3, 5, 6, 8 i 9 do SIWZ (wersja edytowalna z dnia 2018-08-17)
Załącznik nr 7 (Pakiet 60) do SIWZ (wersja z dnia 2017-08-28)
Informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wynikach bez cz. nr 7, 60, 75.pdf
Wyniki bez nr 7, 60, 75-strona zmiana.pdf
Wyniki postępowania.pdf
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2017-07-28
Dostawa respiratorów i ssaków medycznych
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 7a do SIWZ
Załącznik nr 7b do SIWZ
Załączniki nr 1-4, 6, 8 do SIWZ - wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnienie czynności wyboru oferty w zakresie części 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie częsci 1
2017-07-25
Zakup i instalacja aparatu USG
Zawiadomienie o wyborze oferty (24.04.2017 r.)
2017-04-12
Dostawa leków
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.04.2017 r.
2017-03-20
Przebudowa Izby Przyjęć Szpitala Dziecięcego Polanki wraz z wykonaniem zadaszenia dojazdu dla karetek pogotowia
2017-03-07 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-03-08 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-02-09
Świadczenie usług ochrony obiektów Szpitala oraz obsługi szatni
2017-02-28 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-02-09
Świadczenie usług ochrony obiektów szpitalnych oraz obsługi szatni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2017-01-18