Polityka Jakości

Polityka Jakości

Polityka Jakości wynika z Misji Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., która brzmi:

Zdrowie Dziecka, Radość Rodziców, Nasz Cel”

Polityka Jakości przyjęta przez Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. jest realizowana w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych Pacjenta w okresie wieku rozwojowego, który wymaga świadczeń medycznych: w stanach zagrożenia życia, w chorobach wieku rozwojowego, w zakresie: diagnostyki i leczenia mukowiscydozy, diagnostyki i leczenia atopii i alergii, rehabilitacji dzieci i młodzieży, długoterminowej opieki domowej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w każdym innym stanie pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia.

Mając na uwadze potrzeby Naszych Pacjentów i ich Rodziców dążymy do świadczenia usług dobrej jakości. Celem naszych działań jest ciągle doskonalenie, w związku z tym w Spółce wdrożono System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z Międzynarodową Normą EN-ISO 9001:2015 oraz Kontrolę Zarządczą zgodną z wytycznymi sformułowanymi przez Ministra Finansów w Standardach Kontroli Zarządczej (Komunikat nr 23 z 16.12.2009 r.).

Cele jakościowe stojące przed Naszą Spółką to:

 1. Realizacja świadczeń zdrowotnych w myśl przyjętej w Misji Spółki zasady: „Pacjent, Podmiot Opieki, Partner w Działaniu”.

 2. Ciągłe doskonalenie opieki medycznej, świadczonej Pacjentowi.

 3. Zapewnienie na każdym etapie opieki – diagnozowania, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, promowania zdrowia - poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia Małego Pacjenta i jego Rodzica.

 4. Zapewnienie bezpiecznych i przyjaznych warunków pobytu w Szpitalu.

 5. Kreowanie środowiska pracy, w którym pracownicy mogą w pełni angażować się w realizację celów organizacji i celów własnych.

 6. Rozwój Spółki – dążenie do zapewnienia kompleksowej opieki nad dzieckiem w zdrowiu i chorobie, poprzez poszerzanie zakresu usług medycznych.

 7. Dbanie o wzajemną korzystną współpracę z dostawcami usług zewnętrznych.

 8. Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej.

Wymaganą i deklarowaną Pacjentowi „jakość opieki” uzyskujemy poprzez:

 • realizację świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych w tym Praw Pacjenta,

 • monitorowanie poziomu zadowolenia Pacjenta i jego Rodzica z wykorzystywaniem wniosków w doskonaleniu obsługi Pacjenta,

 • dbanie o wizerunek Spółki, kulturę organizacyjną oraz skuteczną komunikację interpersonalną,

 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników Spółki,

 • zakup nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego, oraz dbanie o jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie,

 • sukcesywne remonty poszczególnych Oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów zawartych w aktach prawnych,

 • efektywne i skuteczne zarządzanie zasobami Spółki,

 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, Kontroli Zarządczej i rozwoju Spółki.

 1. Zarząd Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) i Kontroli Zarządczej (KZ), weryfikuje „Politykę Jakości” przystosowując ją do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych Spółki i zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.

 2. Kadra kierownicza deklaruje pełne zaangażowanie własne i podległego personelu we wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej oraz ich stałe doskonalenie dla tworzenia Pacjentom i ich Rodzicom coraz lepszych warunków pobytu i leczenia.

 3. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do zajmowanych stanowisk pracy.

 4. Polityka Jakości jest znana pracownikom Spółki oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym.

 

 

Zarząd Spółki

Szpitala Dziecięcego Polanki

im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

Polityka Jakości