Prawa pacjenta - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

określa:

  1. prawa Pacjenta;
  2. zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
  3. obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta;
  4. tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta;
  5. postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
  6. zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.

Pełna treść ustawy w wersji pdf

   

Zarządzeniem nr 9/2016/DS, z dnia 01.03.2016r. w Szpitalu Dziecięcym Polanki został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, funkcję Pełnomocnika pełni Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, dr Katarzyna Szczęch.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:

-stworzenie niezbędnych warunków do realizowania praw pacjenta,

-pomoc dla każdego pacjenta lub osoby działającej w jego interesie (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny), którzy mają obawy czy ich prawa są przestrzegane lub potrzebują wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala Dziecięcego Polanki - lek. med. Katarzyna Szczęch przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 11.00-13.00 w budynku głównym szpitala, IV piętro, pok. Kierownika Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.